درباره ما

Strwaberry cake

مجموعه ما در پخت انواع کیک ها و شیرینی های زیر به صورت تخصصی فعالیت داشته و مدت زیادی می باشد که به این فعالیت مشغول هستیم.

پخت کیک تولد

پخت کیک عروسی

پخت کیک قبولی دانشگاه

پخت کیک انتصابات در سمت های شغلی

شیرینی زبان

شیرینی نارنجک

شیرینی دانمارکی

شیرینی نخودی

شیرینی اسفنجی و…